Regulamin sklepu Cemarol Sp. z o.o.

(obowiązujący od 25.12.2014 r.)

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod niniejszym adresem prowadzony jest przez Cemarol Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy Głównej 89, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 8392913170; REGON: 771634934, kapitał zakładowy w pełni opłacony : 50.000,00 PLN. e-mail sklep@cemarol.pl, nr telefonu 59 725 22 22.


§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż detaliczną części rolniczych za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej nazywanym Regulaminem).
2. Właścicielem Sklep jest: Firma Cemarol Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy ul. Główna 89, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, posiadający NIP: 8392913170.
3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@cemarol.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 59 725 22 22 w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze oraz od 9:00-13:00 w soboty. 
4. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają odpowiednio:

a) Usługodawca, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Cemarol Sp. z o.o., o którym mowa w ust. 2 powyżej;
b) Usługobiorca, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
c) Przedsiębiorca – Usługobiorca, Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
d) Konsument – Usługobiorca, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
e) Sklep – Sklep Internetowy Cemarol Sp.z o.o. dostępny pod adresem internetowym http://www.cemarolczesci.pl/.
f) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
g) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
h) Konto Kupującego – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

5. W sprawach nieuregulowanych umową sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
8. Towary dostępne w Sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
3. Zamówienia, w sposób określony w § 5, można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Kupującego.
4. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Kupującego podając adres e-mail i hasło.
5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:

a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) Włączoną obsługę Java Script,
c) Aktywny adres e-mail.

2. Informujemy, iż strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się pod adresem: http://www.cemarolczesci.pl/cookie_policy.pdf

§4 Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto Kupującego.
2. Usługobiorca może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Kupującego i funkcjonalności do niego przypisanych.
3. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a) Imię i nazwisko,
b) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c) Numer telefonu.

5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a) Firmę,
b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c) Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d) Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e) Numer telefonu.

7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Usługobiorcy i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
8. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Kupującego w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności w Sklepie.
10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Kupującego oraz jego usunięciem.
11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Kupującego,
e) Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,
f) Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g) podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Kupującego adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Kupującego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Kupującego.
14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§5 Zamówienia

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 
2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest podanie przez Kupującego danych, o których mowa odpowiednio w §. 4 ust. 4 lub 6. 
4. Złożenie zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu następuje po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem albo odmawia przyjęcia zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Kupującemu przez Sklep. 
5. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
6. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument potwierdzi zawarcie umowy przez kliknięcie w link potwierdzający zawarty w mailu przysłanym przez Sklep.
7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
8. Informujemy, iż wygląd przedmiotu sprzedaży przedstawiony na zdjęciach może nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru z uwagi na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora komputera.

§6 Płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Kupującego - zapłata powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Koszty dostawy przesyłek określone są w cenniku dostaw (Koszty dostawy)
3. W przypadku zamówienia towarów dostępnych tylko na indywidualne zamówienie Kupującego, Sprzedający przystąpi do realizacji takiego zamówienia jedynie po jego opłaceniu z góry, lub wcześniejszych ustaleniu telefonicznym, mailowym .

§7 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru w firmie przy ul. Głównej 89, 76-251 Kobylnica.
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§8 Reklamacje

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru określoną w szczególności w przepisach art. 556 Kodeksu cywilnego.
2. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: sklep@cemarol.pl , telefonicznie pod nr telefonu: 59 725 22 22 lub przesyłką pocztową na adres siedziby właściciela Sklepu.
4. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

- Imię i nazwisko,
- numer zamówienia lub numer faktury,
- opis niezgodności towaru z umową,
- datę zakupu.

5. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

- Imię i nazwisko,
- opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwości treści komunikatu o błędzie,
- wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.

6. Zastosowanie się do ust. 4-6 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
7. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. 
9. W przypadku złożenia reklamacji opartej na podstawie udzielonej gwarancji, gdy weryfikacja zgłoszonych wad rzeczy sprzedanej wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego doboru części, będące skutkiem modyfikacji zaaplikowanych w samochodzie Kupującego (np. założony silnik lub skrzynia biegów od innego pojazdu).

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a) wiadomością e-mail, na adres sklep@cemarol.pl,
b) w formie pisemnej, na adres: Cemarol Sp. z o.o. ul. Główna 89, 76-251 Kobylnica.

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a) dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz,
b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów odesłania towaru),
c) kosztów zwrotu rzeczy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§10 Ochrona prywatności

1. Usługodawca/Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży oraz do podjęcia działań przed zawarciem wyżej wymienionych umów na żądanie Usługobiorcy/Kupującego.
2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
3. Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§11 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12 Wejście w życie, zmiany Regulaminu i inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W przypadku, gdy Kupujący będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosowanie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
3. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
4. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.